Under besöket

Viktigt är att poängtera att första besöket är ett bedömningsbesök (om inte alla undersökningar är gjorda tidigare) där vi vill få en uppfattning om, och i så fall hur vi ska hjälpa dig.

Vi avsätter vanligtvis mellan 45 – 60 minuter för ett förstagångsbesök.

Ett besök delas in i tre delar:

Under besökets första del har vi det viktiga samtalet om dina besvär. Vi sitter då vanligtvis mitt emot varandra och Du får berätta din historia, antingen själv eller med hjälp av anhörig, tolk eller annan person.

ok underbehandling allman

Under den  andra tredjedelen av tiden blir du undersökt.
• Du får då ta av dig dina kläder, vanligtvis inpå underkläderna. Du kan även behöva ta av dig skorna eftersom man står och går annorlunda barfota eller i strumplästen. Det är viktigt att se ’hela dig’ under undersökningen då långvarig smärta påverkar hela kroppen. Detta gäller för t ex ryggvärk medan för långvarig huvudvärk räcker det att ta av sig på överkroppen. Det är viktigt att undersöka en led på var sida om den onda leden, t ex för ett ont knä måste man se foten och kunna undersöka höften.

• Man gör en sk Neurologisk undersökning som visar funktionen i ditt nervsystem. Undersökningen innefattar bl a balans, ögonundersökning, reflexer och olika känselkvaliteter.

• Man gör en ortopedmedicinsk undersökning. Denna visar funktionen i dina led- och stödjevävnader. Det innefattar ledrörlighet, ömhet i olika vävnader och punkter, muskelfunktion och hur din kropp reagerar vid vissa rörelser. Man väljer undersökningsmoment utifrån det du har berättat i din historia.

• Efter undersökningen sammanställs alla fynd: det du berättat, tidigare undersökningar och dagens undersökning. Detta kallas SMÄRTANALYS och leder vanligtvis fram till någon form av diagnos eller förklaring.

ok underbehandling allman2

Under den sista tredjedelen av besöket samtalar vi igen.
• Du att får en diagnos/förklaring som sedan styr förslag på behandling.

• Det är mycket viktigt att du säger ifrån om du inte förstår, tror på eller accepterar diagnosen eller förklaringen. Då visar du att vi måste jobba vidare med din förståelse av sjukdomen och vår förklaring av din eventuella diagnos.

• Efter besöket journalförs det som kommit fram genom undersökningen och bedömningen/diagnosen på besvären. I journalen står även hur vi planerar din behandling, eventuella remisser till andra vårdgivare eller förslag på  andra undersökningar.

• Journalen är DIN HANDLING som du har rätt att få när som helst. Den skall vara skriven så att du kan förstå innehållet.

Under slutet av första besöket blir du presenterad ett förslag på hur vi går vidare.
Du kan inte alltid räkna med att under första besöket få någon behandling. En eventuell behandling kommer vi överens om och planerar in. Ibland, vid lite mindre komplicerade tillstånd, kan vi göra en behandling vid första besöket.
Det kan vara en injektion i ett knä med artros, injektion i en axel etc. Andra injektioner som t ex Botox mot kronisk migrän måste vi planera in.

ok underbehandling rygg

Ta med en anhörig
En besökstid på 45 – 60 minuter räcker vanligtvis. Det har visat sig i undersökningar att efter ett läkarbesök minns man i bästa fall cirka 30% av en given muntlig förklaring. Det är så intensivt att berätta om sina mångåriga besvär att man blir ganska trött. Därför är det bra om någon anhörig eller förtrogen är med som stöd och lyssnar.