Om smärta

Definitionen av smärta, enligt The International Association for Study of Pain (IASP), är att smärta är en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada (IASP, 1979).

Enligt en annan definition av McCaffery (1979) är smärta det som personen som upplever smärtan uppger att det är, och existerar då personen uppger att den existerar. Denna definition betonar speciellt att smärtan är en subjektiv upplevelse.

Ett sätt att dela in smärta är att utgå från dess varaktighet dvs. akut (varaktighet mindre än 3 månader) och kronisk/långvarig (varaktighet längre än 3 månader) smärta (Merskey, 1986). Akut smärta är kortvarig och ofta kroppens reaktion på en akut skada, medan den kroniska/långvariga smärtan är närvarande under en längre tid, i en del fall är den livslång. Det är framförallt den långvariga smärtan som vi i fortsättningen skall diskutera här .

 

Referenser

IASP. (1979). Subcommittee on taxonomy: pain terms. A list with definitions and notes on usage. Pain. 6: 249-252.

McCaffery M. (1979) Nursing management of the patient in pain. Philadelphia; Lippincott.

Merskey H. (ed.) (1986). IASP subcommittee on taxonomy. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definition of pain terms. Pain. Suppl. 3: 1-225.