Behandlingar

När Smärtanalys är gjord vid första besöket kommer du eventuellt att erbjudas någon form av behandling. Om inte behandlingen ges på vår mottagning kan du remitteras till någon annan vårdgivare.  

Det du kommer att möta på vår mottagning är primärt:

1. Förklaring av ditt långvariga lidande. Denna förklaring kan i vissa fall skapa ”aha-upplevelser” när du börjar förstå att mycket olika händelser tidigare i livet hänger ihop. Detta kan vara en behandling i sig och ibland inte kräva annan till exempel medicinsk behandling.

2. Genomgång av din aktuella och tidigare medicinering. Vid långvarig smärta har man ofta behandlats med olika mediciner, varav flera är vanebildande och ger avsevärda biverkningar. Dessutom kan mediciner också i långa loppet ge motsatt effekt; man kan få mera ont. Vi går igenom dina mediciner och bedömer behovet av ändring, byte och till och med utsättning av medicin. I vissa fall krävs sanering av mediciner och i enstaka fall hjälper vi till med ”avgiftning” det vill säga nedtrappning av skadliga mängder medicin som kan ha gett ett beroende.

3. Val av farmakologisk (medicinsk) behandling för att undvika skadliga effekter vid kombination med andra läkemedel. Ibland används mediciner från andra fält inom det medicinska området för att behandla långvarig smärta.

4. Ortopedmedicinsk behandling kan innefatta speciellt utformad egenträning, töjning och mobilisering. I enstaka utförs så kallad manipulation (specifik ledbehandling). Det är dock mest patienter med kortvariga besvär som kan ha nytta av den typen av behandlingar. Även personer med skador från olika idrottsaktiviteter kan ha nytta av sådan behandling. En grundregel är att ju äldre patienten är och ju längre ett tillstånd har pågått desto mindre effekt har detta. I OM-behandling ingår även vissa former av akupunktur.

5. Injektioner, blockader och akupunktur.  Blockader har länge använts inom smärtmedicinen. En blockad innebär att man sprutar antingen bara lokalbedövningsmedel eller en blandning av lokalbedövning och kortison. Det har däremot mer och mer visat sig att denna typ av behandling saknar långtidseffekt. Därför ger vi blockader men mest i diagnostiskt syfte. Vissa blockader, till exempel ledinjektioner vid artros har god effekt.

Botox godkändes 2011 som en effektiv injektionsbehandling mot kronisk migrän.

Kliniken deltar sedan några år tillbaka i kliniska studier med en ny antikropp mot kronisk migrän. Den injiceras under huden.

6. Samarbete med fysioterapeuter. Om behov finns av specifik fortsatt fysioterapi efter provbehandling kommer du att bli föreslagen en remiss för det. Remissen blir då riktad med en specifik frågeställning.

7. Samarbete med rehabteam. Ibland behövs mera omfattande behandling eller rehabilitering. Under samtalet vid nybesöket kan du bli föreslagen en remiss till något rehabteam som vi samarbetar med. Det kan vara inom Bräcke Diakoni eller någon annan på din hemort.

8. Specialiserad vård. Om vi vid första besöket kommer fram till att din smärtproblematik kräver annan specialist kan du bli föreslagen remiss. Det kan gälla olika former av kirurgi, eller andra former av smärtlindring om du redan är opererad en eller flera gånger med fortsatta eller ökade besvär efteråt. Det kan då vara remiss för ställningstagande till perifer eller central nervstimulation (ONS, annan perifer nervstimulering eller SCS) Dessa åtgärder kan utföras av narkosläkare eller neurokirurger inom eller utanför VG-Region.