Behandlingar

När Smärtanalys är gjord vid första besöket kommer Du eventuellt att erbjudas någon form av behandling. Om inte behandlingen ges på vår mottagning kan Du remitteras till en samarbetspartner eller någon  underleverantör för den behandling vi rekommenderar.

Detta kan gälla olika former av rehabilitering, psykologbehandling eller behandling hos sjukgymnast. Vi har även kontakter med olika alternativa vårdgivare och behandlare samt några kiropraktorer, massörer och osteopater i närområdet.

Det Du kommer att möta på vår mottagning är primärt:

1. Efter Smärtanalys kommer vi till en förklaring av Ditt långvariga lidande. Denna förklaring kan i vissa fall knyta ihop mycket av olika skeenden av ditt liv och skapa ”aha-upplevelser” när Du kanske förstår att mycket av olika händelser hänger ihop vid skapandet av Ditt långvariga lidande. Detta kan vara en behandling i sig och ibland inte kräva annan till exempel medicinsk behandling.

2. Genomgång av Din aktuella och tidigare medicinering.  Inte sällan vid långvarig smärta har Du en lång erfarenhet av olika mediciner, varav flera är vanebildande och behäftade med avsevärda biverkningar. Inte sällan kommer mediciner dessutom i långa loppet att få motsatt effekt; man kan till och med få mera ont av vissa mediciner. Vi går igenom dina mediciner och bedömer behovet av ändring, byte och till och med utsättning av medicin. I vissa fall krävs mera regelrätt sanering av mediciner och i enstaka fall hjälper vi till med ”avgiftning” det vill säga nedtrappning av skadliga mängder mediciner som kan ha gett ett beroende.

3. Val av rätt farmakologisk (medicinsk) behandling för att undvika skadliga effekter av andra. Ibland används mediciner från andra fält inom det medicinska området för att behandla långvarig smärta.

4. Ortpedmedicinsk Behandling som kan innefatta sådana moment som specifik egenträning, töjning och mobilisering. I enstaka fall så kallad manipulation (specifik ledbehandling). Det är dock mest de med kortvariga besvär som kan ha nytta av den typen av behandlingar. Även personer med skador från olika idrottsaktiviteter kan ha nytta av den behandlingen. En huvudregel är att ju äldre patienten är och ju längre ett tillstånd har stått desto mindre effekt har sannolikt detta på sikt. I OM-behandling ingår även vissa former av acupuncturbehandlingar. Den teknik som mest används är sk intramuskulär stimulering  (IM)enl Chun Gunn som även kan används som ett diagnostikum.

5. Olika injektioner.  Blockader har länge använts inom smärtmedicinen. En blockad innebär att man sprutar antingen bara lokalbedövningsmedel eller en blandning av lokalbedövning + cortison-lösning. Det har däremot mer och mer visat sig att det egentligen saknas både långtidseffekt och bra undersökningar på hur detta egentligen fungerar. Därför ger vi visserligen också blockader men mest i diagnostiskt syfte.  Vissa ”behandlingsblockader”’ kan dock ha effekt. Om en eventuell blockad kan ha effekt, och kan prövas, bestämmer vi vid första besöket. Sedan ger effekten av den första blockaden information om det är värt att fortsätta. Vissa blockader som ledinjektioner vid artros vet man däremot att de oftast har bra effekt.

6. Samarbete med Sjukgymnaster. Om behov finns av specifik fortsatt sjukgymnastik efter provbehandling här kommer Du att bli föreslagen en remiss för det. Remissen blir då riktad med en specifik frågeställning.

7. Samarbete med Rehabteam. Ibland behövs mera omfattande behandling eller rehabilitering för dina besvär. Under samtalet efter förstabedömningen kommer Du att bli föreslagen en remiss för detta till något Rehabteam som vi samarbetar med. Det kan vara inom Bräcke Diakoni eller någon annan på Din hemort.

8. Specialiserad vård. Om vi vid första besöket kommer fram till att Du har en typ av smärtproblematik som kräver ytterligare åtgärder kommer Du at bli föreslagen remiss för detta. Detta kan vara olika former av kirurgi, det kan vara andra former av smärtlindring om Du redan är opererad en eller flera gånger med fortsatta eller ökade besvär efteråt. Det kan då vara remiss för ställningstagande till perifer eller central sk nervstimulation (ONS, annan perifer nervstimulering eller SCS) Detta är åtgärder som kan utföras av narkosläkare eller neurokirurger. Ibland görs detta inom VG-Region och ibland behöver Du remitteras utanför Regionen för detta.